Lidské potřeby – úvod

autor: | Bře 10, 2023 | Emoce, Psychosomatika, top

Lidské potřeby jsou základem našeho života. Jsou to základní požadavky na přežití a život. Psychologie dělí lidské potřeby do několika kategorií. Jedním z nejznámějších konceptů v této oblasti je Maslowova pyramida potřeb, kterou vyvinul psycholog Abraham Maslow. Podle této pyramidy jsou potřeby rozděleny do pěti úrovní:

  • Fyziologické potřeby: Jedná se o základní potřeby, jako je potřeba potravy, vody, spánku a dalších fyziologických funkcí.
  • Bezpečnostní potřeby: Potřeba bezpečí a ochrany, jak fyzického, tak psychologického.
  • Lásky a příslušenství: Potřeba lásky, náklonnosti, přátelství a přijetí od druhých lidí.
  • Sebeúcta: Potřeba respektu k sobě samému a sebevědomí.
  • Seberealizace: Potřeba rozvoje vlastních schopností, naplnění potenciálu a dosažení osobních cílů.
File:Maslowova pyramida potřeb - barevně.jpg - Wikimedia Commons
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d8/Maslowova_pyramida_pot%C5%99eb_-barevn%C4%9B.jpg/835px-Maslowova_pyramida_pot%C5%99eb-_barevn%C4%9B.jpg

Další významnou kategorií lidských potřeb jsou emoční potřeby. Tyto potřeby se týkají našeho psychického a emočního zdraví. Vzhledem k všudypřítomnému potlačování emocí od útlého dětství opomíjíme jejich důležitost. Ale veškeré vzorce chování, které máme jsou motivovány emocemi. Jak říká zkušený psychoanalytik Bernard W. Bail lidé vnímají cit. Už od nitroděložního vývoje, tam se řečí nedomluví, ale dítě cítí. Mylné dogma minulých let bylo, že dítě necítí, tak se v minulém století prováděly operace bez anestezie. V mé praxi se kolikrát vracíme ve vzpomínkách do porodu, kdy klienti necítí přijetí ze strany rodičů nebo bezmoc, jak je personál odvede od jejich rodičů.

Teal Swan pohled

Níže uvádím přehled základních potřeb, jak je vnímá terapeutka Teal Swan. Ta věří, že každý člověk má několik základních potřeb, které musí být naplněny, aby mohl žít šťastný a plnohodnotný život. Mezi tyto základní potřeby patří potřeba bezpečí, potřeba přijetí, potřeba lásky a potřeba naplnění.

  • Potřeba bezpečí je základní potřebou každého člověka. Jde o pocit jistoty, že jsme v bezpečí a naše základní potřeby jsou naplněny. Bezpečí se může týkat fyzického zabezpečení, ale také emocionálního. Prakticky se projevuje její nedostatek tak, že potřebujeme mít vše a všechny pod kontrolou. V naší společnosti se jedná o největší problém. Neschopnost cítit bezpečí, naopak se cítíme stále bezmocní. Tím více utahujeme smyčky kontroly a to vede k sebedestrukci.
  • Potřeba přijetí je další důležitou potřebou. Každý člověk touží být přijat a uznán, aby se cítil součástí skupiny. Je to základ pro osobní růst a seberealizaci. Pokud se cítíme přijati a uznáni, můžeme se lépe rozvíjet a naplňovat své potenciály. Pokud nás okolí znehodnocuje, ponižuje, trestá, tak psychicky a následně i fyzicky trpíme.
  • Potřeba lásky je také základní potřebou každého člověka. Láska je základní silou, která spojuje všechny živé bytosti. Je to důležitá potřeba, která nás nutí hledat propojení a blízkost s ostatními. Nejprve je důležité si najít lásku sami k sobě a poté ji můžeme sdílet s ostatními. Ovšem pozor na rozdíl sebelásky a sobeckosti. Tento rozdíl plně pochopíte ve videonávodu na Osobní hranice.
  • Potřeba naplnění je poslední základní potřebou, kterou Teal Swan zdůrazňuje. Jde o potřebu cítit se uspokojený, pln energie a smyslu. Lidé potřebují cítit, že jejich život má smysl a že dělají něco důležitého a hodnotného. Pokud lidé necítí, že jsou naplněni, mohou se cítit frustrovaní a nespokojení.

Emoční potřeby zahrnují potřebu být slyšen, potřebu porozumění, potřebu vysvětlení a potřebu odpovědi.

  • Potřeba být slyšen se týká našeho touhy být slyšeni a respektováni, když mluvíme. Je důležité, aby si lidé navzájem naslouchali a snažili se porozumět názorům a pocitům druhých. Potřeba porozumění se týká našeho touhy pochopit svět kolem nás. Potřeba vysvětlení se týká naší potřeby vysvětlit a porozumět, proč se něco děje. Potřeba odpovědi se týká našeho touhy najít odpovědi na otázky, které máme.

Gabor Maté pohled

Gabor Maté je kanadský lékař, autor a řečník, který se specializuje na problematiku lidského chování, psychologie, stresu, závislosti a dalších oblastí. Jeho pohled na lidské potřeby je založen na jeho vlastním klinickém pozorování a výzkumu a na tom, že se snaží chápat lidské chování jako celek, nikoli jen jako oddělené součásti.

Maté věří, že všechny lidské potřeby jsou stejně důležité a že nedostatek jakékoli z nich může vést k problémům v chování a zdraví. Podle Matého jsou lidské potřeby komplexní a zahrnují nejen fyzické potřeby, jako jsou potřeba potravy, vody a spánku, ale také emoční a psychologické potřeby, jako jsou potřeba přijetí, lásky, bezpečí a porozumění.

Maté tvrdí, že mnoho problémů v lidském chování a zdraví vzniká, když jsou některé z těchto potřeb potlačovány nebo ignorovány. Například, pokud dítě nedostává dostatečné množství pozornosti a lásky od rodičů, může to vést k emočním problémům v pozdějším životě, jako jsou deprese nebo úzkost.

Podle Matého jsou závislosti, jako jsou alkoholismus a drogová závislost, často důsledkem nedostatku emočních potřeb, jako je například potřeba přijetí a lásky. Tyto závislosti tak slouží jako způsob, jak se jedinec snaží nahradit nevyplněné emocionální potřeby.

Mé doplnění

Nejen těmito terapeuty se inspiruji. To, co říkají jsem sám procítil na svou kůži a vidím, že sice to nemusí být vědecký mainstream, ale je to tak. Můžeme to nekonečně analyzovat. Nadměrnou logickou analýzou však jen potlačujeme své emoce. Asi si vzpomenete na nějakého strašně chytrého člověka, ale nemá žádné smysluplné vztahy, je morous a lidé ho nemají rádi. Víte proč? Je to extrém potlačení svých emocí. Takže přemýšlejte, ale stejným dílem také ciťte. A vůbec nejlépe, nejprve ciťte a pak přemýšlejte. Protože jen tak si dokážete správně naplnit své potřeby.

Znecitlivění:

Chcete-li návod, jak nastavit své osobní hranice ve vztahu nesobecky a jak si tím dokázat naplňovat své a cizí potřeby, koukněte se na video v uzavřené FB skupině. Zde získáte přístup: Portál učebna.