PODMÍNKY KONZULTACÍ VČETNĚ STORNO POPLATKŮ

Vstupní konzultace 75 – 90 minut / 1500 Kč
Kontrolní konzultace 45 – 60 minut / 1000 Kč
Krátká konzultace 10 – 30 minut / 400 Kč

1) platba
Bezhotovostní
Úhradu konzultace prosím nejlépe 2-5 dnů před konzultací. Nejpozději, aby byla připsána na účet v den konzultace. Platbu nebudu připomínat.

Pokud nebude uhrazena bezhotovostní platba před konzultací, tak konzultaci ruším z mé strany. Dáme si ještě jednu šanci – domluvíme si nový termín. Při opakování porušení už ne.

Hotovostní
Pokud platíte hotově, tak nejpozději na konci konzultace.

2) storno poplatky (s platností od 6.9.2021)
Zrušení nebo změna termínu konzultace
1 den před začátkem – 60% z ceny
v den konzultace – 100% z ceny

Storno z mé strany – pokud bude zrušení konzultace z mé strany, tak peníze 100% vracím a domluvíme se na dalším termínu. Pokud se náhodou vůbec neozvu, klidně se ozvěte Vy.

3) domluva na dalších termínech
Prosím o domluvu na konci konzultace. Tzn., že si řekneme za jak dlouho by bylo dobré se vidět a domluvíme se. S tím pak obě strany počítáme. Měnit jeden termín dovolím maximálně třikrát. Termíny konzultací nepřipomínám, domluva platí.
Děkuji

Obchodní podmínky online kurzů, ebooků, členské sekce

Jsou stejné jako všude jinde. Jelikož se jedná o zakoupení přes internet máte ze zákona právo na odstoupení od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Já pak vrátím peníze do 30ti dnů od podání Vaši žádosti. Přesněji viz níže bod Odstoupení od smlouvy.

Dále důležité upozornění ohledně zdraví. Žádný můj kurz či produkt neslouží jako náhrada za lékařskou péči. Plnou zodpovědnost nesu za člověka jen v ordinaci, kde mám možnost zjistit vše o jeho zdravotním stavu.

OBCHODNÍ PODMÍNKY


Prosím, přečtěte si níže uvedený text pečlivě. Odesláním objednávky, tedy kliknutím na tlačítko OBJEDNAT, KOUPIT, ZÁVAZNĚ OBJEDNAT, POTVRĎTE NÁKUP v prodejním formuláři potvrzujete, že vám byly před uzavřením smlouvy sděleny zákonem stanovené informace, že jste se seznámili s obchodními podmínkami a že jim plně rozumíte a souhlasíte s nimi. Pokud tomu tak není, na uvedené tlačítko prosím neklikejte.

 
1. OBECNÁ   USTANOVENÍ
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a platí pro prodej produktů (webinářů, online kurzů):
Martin Zulák zapsaný u živnostenského úřadu
IČ: 09233555
se sídlem: Palkovice 49, 739 41
kontaktní údaje:
email: dr.zulakmartin@gmail.com
telefon: +420 602 737 925
(dále jen „prodávající“)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese: www.martinzulak.cz nebo www.ucebna.martinzulak.cz (dále jen “web“).
3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
vyplněním objednávkového formuláře bez registrace,
prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci na “webu”.

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere produkt, počet kusů, způsob platby a doručení (v případě fyzického produktu). U online kurzů náklady na dodání účtovány nejsou.
4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.
6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny produktu na webu, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.
9. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.
10. Vlastnické právo k produktům/zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

3. CENA
1. Cena produktů, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.
2. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.
3. Platba je jednorázová.
4. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.
5. Kupní cena je splatná do 3 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V uvedené době se ovšem počítá i se zpožděním platby vlivem víkendu, svátků, zahraničních bank. Splatnost má dostatečné časové okno.

4. ZPŮSOB ÚHRADY
1. Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bezhotovostně způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři.

5. DODACÍ PODMÍNKY
1. U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.
2. Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do pěti dnů, není-li uvedeno jinak.

6. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV
1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro  osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.
2. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online vzdělávací programy, ebooky) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele
Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží (přístupových údajů do členské sekce, odkazu URL) a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.
2. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:
Nejpozději 14. den (u vybraných produktů 21. den) po převzetí produktu/zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
Oznámení o odstoupení od smlouvy
Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: dr.zulakmartin@gmail.com,
Lze použít zcela oficiální formulaci:
Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží.
Datum objednání
Jméno a příjmení spotřebitele
Odešlete formulář prosím emailem na dr.zulakmartin@gmail.com spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu. Nejlépe s přiložením kopie faktury – daňového dokladu, nebo VS. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. U Slovenských zákazníků budou odečteny aplikované bankovní poplatky (2 EUR při platbě v eurech).
V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.
3. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího
Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:
prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti;
porušení povinností na ochranu autorského práva (čl.5 OP) ze strany zákazníka.

8. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE
1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.
3.Vadné plnění  uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.
4. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na adrese dr.zulakmartin@gmail.com. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.
5. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady,  přiměřenou slevu z ceny a  není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.
7. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací kurzy obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž  neodpovídá za  úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

9. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI
Vstupem do online kurzu/koupí ebooku rozumíte, že jakékoli použití informací z tohoto kurzu a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve vašich rukách a MUDr. Martin Zulák (“autor”) za ně nenese žádnou zodpovědnost.
Autor = prodávající se tímto zříká jakékoli zodpovědnosti za použití informací kupujícím. Informace v online kurzech vychází z vlastních zkušeností autora, popř. z převzaných informacích, které jsou citovány. Zkušenosti jsou subjektivní a jejich interpretace může být neúplná a nepřesná a proto autor není zodpovědný za rozhodnutí, ani akci založenou na těchto doporučeních.
Autor nenese žádnou zodpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím informací v tomto kurzu.
Po celou dobu trvání tohoto online kurzu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování.  Váš úspěch závisí nejen na znalostech získaných v kurzu, ale také na faktorech, které nemůžeme ovlivnit, jako např. vaše dovednosti, možnosti, znalosti, schopnosti, situaci na trhu, obchodních znalostech, zdravotním stavu apod. Online kurz nenahrazuje lékařskou, psychologickou ani psychoterapeutickou péči.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Prodávající plně respektuje důvěrný charakter vašich dat, která vyplňujete do objednávky. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používám je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.
2. Na požádání vám podle možnosti obratem a písemně oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravím. Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na dr.zulakmartin@gmail.com, kde jsem k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.
3. Možnost odhlášení
Vaše údaje používám k tomu, abych vás mohl informovat o produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete mi to kdykoliv oznámit, abych mohl údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.
4. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Vyplněním prodejního formuláře zákazník souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze:  MUDr. Martina Zuláka,  jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.
Zároveň zákazník uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.
5. Cookies
Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení. Protože se nechci významně podílet na špehování lidí.
11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.6.2021. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://www.martinzulak.cz popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://www.martinzulak.cz/podminky a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.
Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

Fakturační údaje
  • Martin Zulák zapsaný u živnostenského úřadu Frýdek-Místek
  • IČ: 09233555
  • se sídlem: Palkovice 49, 739 41
  • email: dr.zulakmartin@gmail.com
  • telefon: +420 602 737 925

SLUŽBY

Konzultace 

E-booky

 

KONTAKT

MUDr. Martin Zulák

email: dr.zulakmartin@gmail.com

tel: +420 602 737 925

© 2017-2022, MUDr. Martin Zulák. Všechna práva vyhrazena. Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.